Connect with us
Advertisement
Advertisement

Cymraeg

Dewch o hyd i hwyl chwedlonol

Published

on

Ewch yn Wyllt yn y Goedwig: Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

OS YDYCH chi’n chwilio am ddiwrnod allan i’w gofio dros hanner tymor mis Chwefror, dewch i fwynhau’r tri atyniad teuluol llawn hwyl sydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Castell Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal digwyddiadau i’r teulu cyfan a fydd yn dal eich dychymyg ac yn eich ysbrydoli i ddysgu mwy am dirwedd chwedlonol y Parc Cenedlaethol ac am sawl myth dirgel yn yr ardal.

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Castell Henllys ac Oriel y Parc: “Mae’r tri safle wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i ddathlu Blwyddyn Chwedlau Cymru, felly os ydych chi’n chwilio am ffordd o ddiddanu’r plant neu os ydych chi am fynd ar daith drwy hanes, mae rhywbeth at ddant pawb.

“Bydd ein staff parod eu cymwynas yn eich helpu i ddysgu mwy am y Parc Cenedlaethol ac yn eich cyfeirio chi at leoliadau chwedlonol cyfagos. “

Bydd Creadigaethau Crefftus y Castell yng Nghas tell Caeriw o ddydd Llun 20 Chwefror tan ddydd Gwener 24 Chwefror rhwng 12.30pm a 2.30pm, gydag amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn newid bob dydd.

Mae’r gweithgareddau’n cyn nwys creu rhwbiad pres, draig, teilsen glai neu hyd yn oed roi cynnig ar galigraffi. £2 y plentyn yn ogystal â’r pris mynediad arferol. I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor, ewch i www.castellcaeriw.com.

Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, bydd y gorffennol yn dod yn fyw gyda Thaith Dywys Arianrhod ar 13-19 Chwefror a 21 Chwefror, a bydd tywyswyr mewn gwisgoedd yn dangos sut roedd bywyd bob dydd i’r rhai oedd yn byw ac yn gweithio yn y tai crynion ac o’u cwmpas. Bydd hyn yn gynwysedig yn y pris mynediad.

Rhwng 20 a 24 Chwefror, bydd Go Wild in The Woods yn darparu amrywiaeth o weithgareddau a fydd yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu â natur, megis byw yn y gwyllt, gweithio gyda chlai, adeiladu den, trochi mewn pyllau a llawer mwy. £3 yn ogystal â’r pris mynediad.

Ddydd Mercher 22 Chwefror, bydd Milly Jackdaw yn eich swyno â straeon o’r Mabinogion o amgylch y tân cleciog yn nhŷ crwn Earthwatch gyda Cherrig Meibion Arthur. Byddant yn cael eu hadrodd am 11am-12.30pm a 2pm-3.30pm.

Yn Hwyl Straeon y Tylwyth Teg ddydd Iau 23 Chwefror rhwng 11.30am a 2pm, cewch gyfle i greu penwisg neu ffon hud dewin gyda deunyddiau wedi’u casglu yn y coetir o amgylch y safle. £3 yn ogystal â’r pris mynediad. I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor, ewch i www. castellhenllys.com.

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, bydd gweithdai tynnu lluniau i’r teulu cyfan gyda Lizzy Stonhold am 10am-12pm a 2pm-4pm ar 20 a 23 Chwefror. Byddwch yn gweithio ar greu map o Dyddewi, a fydd yn cael ei arddangos yn stiwdio’r Artist Preswyl. £3 y plentyn, a £5 yr oedolyn. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Ddydd Mawrth 21 Chwefror, bydd Byddwch yn Greadigol! Gweithdy Dreigiau yn cael ei gynnal rhwng 10.30am a 2pm a fydd yn eich helpu i greu darnau o waith celf ar thema draig er mwyn paratoi ar gyfer Gorymdaith flynyddol y Ddraig. Bydd yr orymdaith yn digwydd ddydd Sadwrn 4 Mawrth fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi. £3 y plentyn.

Yna, ddydd Sul 26 Chwefror, bydd cyfle i weld beiciau modur retro sy’n cymryd rhan yn Ras Hen Feiciau Modur a Beiciau Modur Clasurol Sir Benfro. Byddant i’w gweld yn y cwrt yn Oriel y Parc rhwng 12pm a 2pm.

Hefyd, mae amrywiaeth o arddangosfeydd rhad ac am ddim i’w gweld, gan gynnwys arddangosfa yn y brif oriel gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Cofnodi’r Creigiau: Mapiau Rhyfeddol William Smith. I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor, ewch i www. orielyparc.com.

Os ydych chi am ddarganfod Arfordir Penfro drwy fynd am dro, gallwch ddod o hyd i fwy na 200 o lwybrau ar wefan yr Awdurdod. I ganfod llwybr eich taith chwedlonol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/ cerdded.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod gyfan o weithgareddau a’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 2017, ewch i www. arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

Continue Reading

Cymraeg

​Llyfr newydd gan Vaughan Roderick​

Published

on

​FE fydd y degawd nesaf gyda’r mwyaf arwyddocaol erioed i wleidyddiaeth Cymru, yn ôl Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, ar achlysur cyhoeddi cyfrol o’i waith i nodi ugain mlynedd wedi i Gymru bleidleisio dros gael Cynulliad Cenedlaethol.

Yn y gyfrol, Pen ar y Bloc, a gyhoeddir yr wythnos hon, dywed Vaughan fod ‘y platiau tectonig yn symud ac mae cwestiynau a fyddai wedi ymddangos yn hurt ddeng mlynedd yn ôl bellach yn rhai rhesymol’.

Mae’r symudiadau hyn, meddai, yn golygu bod cwestiynau’n codi ynghylch bodolaeth ambell un o’r pleidiau mawrion yn eu ffurfiau presennol gan broffwydo hefyd y gall dyddiau gwleidyddiaeth dosbarth fod yn tynnu at eu terfyn. Mae hefyd yn darogan y posibilrwydd o’r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yn chwalu.

‘A fydd y Deyrnas Unedig, yr Undeb Ewropeaidd, neu’r ddau, yn debyg o gwympo’n ddarnau neu a fydd modd iddynt lwyddo i ail-greu eu hunain? Fe gawn weld.’

Mae’r gyfrol, a luniwyd ar y cyd rhwng Vaughan a’i gyd-newyddiadurwr, Ruth Thomas, yn atgynhyrchu y gorau o flog llwyddiannus Vaughan gan sicrhau na fydd ei ysgrifau bachog yn diflannu mewn unrhyw ‘Oes Dywyll Ddigidol’.

Bydd cyhoeddi’r gyfrol, sydd yn cynnwys deunydd newydd sydd yn cloriannu rhai o’r datblygiadau gwleidyddol pwysicaf ers 1997, yn golygu bod cofnod cwbl anhepgor o hanes Cymru wedi ei greu.

Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys teyrnged i gyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, a fu farw ar yr 17eg o Fai, yr ysgrifennodd Vaughan yn arbennig ar gyfer y gyfrol.

Meddai’r Athro Richard Wyn Jones, pennaeth Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, ‘Dyma sylwebaeth wleidyddol o’r radd flaenaf: praff, eang ei orwelion ac eangfrydig ei ysbryd. Prawf pellach ein bod wedi bod yn eithriadol o ffodus fel cenedl i gael Vaughan Roderick i’n tywys trwy holl droeon dau ddegawd cyntaf datganoli.’

Ers diwedd y 1970au, mae Vaughan wedi tystio i nifer o’r digwyddiadau sydd wedi newid Cymru – o brotestiadau Cymdeithas yr Iaith, streic y glowyr, y frwydr dros ddatganoli hyd at y bleidlais Brexit.

Fe wnaeth hynny ar radio a theledu, ac o 2004 ymlaen fe ysgrifennodd ar gyfer gwasanaeth newyddion ar-lein y BBC, trwy’r golofn O Vaughan i Fynwy i ddechrau, a’i flog o 2007 ymlaen.

Dywed ei olygydd Ruth Thomas, fod llais unigryw Vaughan wedi ‘diffinio cenhedlaeth’.

Meddai Vaughan wrth adlewyrchu ar ei waith, ‘Y cyfan y gall newyddiadurwr ei wneud yw adrodd a mesur pwysigrwydd stori fel y mae’n ymddangos ar y pryd, trwy sbectol ein hoes ni.’

O ganlyniad i ddadansoddiad Vaughan dros y degawdau mae Pen ar y Bloc yn gronicl cynhwysfawr, hanfodol a ffraeth y bydd unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes a gwleidyddiaeth Cymru yn ei fwynhau.

Bydd Pen ar y Bloc yn cael ei lansio yn Y Senedd am 6 o’r gloch, nos Fawrth 19 Medi yng nghwmni Vaughan Roderick, Ruth Thomas, Betsan Powys a’r Athro Richard Wyn Jones. Bydd yn cynnwys trafodaeth banel gyda Jane Hutt AC, David Melding AC, Helen Mary Jones a Kirsty Williams AC.

Trefnir y noson ar y cyd rhwng gwasg Y Lolfa a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Pen ar y Bloc gan Vaughan Roderick (£14.99, Y Lolfa) ar gael nawr.

Continue Reading

Cymraeg

Pwyllgor Cynulliad yn galw am ‘atebion arloesol’

Published

on

DYLAI Llywodraeth Cymru ystyried sicrhau bod cymorthdaliadau cyhoeddus i dirfeddianwyr fel ffermwyr yn amodol, yn y dyfodol, ar iddynt ganiatáu mastiau ffôn symudol ar eu tir, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae adroddiad newydd gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn galw ar Lywodraeth Cymru i ystyried ffyrdd arloesol o gysylltu’r pedwar y cant olaf o Gymru sydd heb gyswllt band eang, ac i ystyried diwygio’r drefn gynllunio i wella’r gwasanaeth ffonau symudol ledled y wlad.

Dyma rai o argymhellion eraill yr adroddiad:

  • Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sefydlu cynllun ecwiti neu grant ad-daladwy i ganiatáu i weithredwyr bach lenwi’r bylchau yn y rhwydwaith band eang
  • Dylai’r pedwar y cant o gymunedau ac unigolion mwyaf anodd eu cyrraedd, sy’n byw heb gyswllt band eang, gael eu cynnwys yn y broses fel bod atebion yn cael eu teilwra i’w hanghenion
  • Dylai Llywodraeth Cymru ddiwygio’r drefn gynllunio i ganiatáu ar gyfer gosod mastiau telathrebu sy’n gwasanaethu ardal ddaearyddol ehangach
  • Mae angen i OFCOM ddefnyddio ei holl bwerau rheoleiddio i gyflawni ei darged o sicrhau signal ar gyfer ffonau symudol dros 100 y cant o’r wlad a dylai hyn fod yn amod lleiaf mewn arwerthiannau ar gyfer yr hawl i drosglwyddo yn y dyfodol

Dywedodd Russell George, Cadeirydd y Pwyllgor: “Nid rhywbeth ‘braf i’w gael’ yw cysylltedd bellach yn ein bywydau bob dydd; i lawer o bobl a busnesau yr ydym wedi siarad â nhw yn ystod ein hymchwiliad, mae bellach yn cael ei ystyried yn wasanaeth hanfodol – fel trydan.

“Mae tirlun a dosbarthiad poblogaeth Cymru yn cyflwyno heriau mewn byd lle mai grymoedd y farchnad sy’n pennu cwmpas gwasanaeth band eang a ffonau symudol.

“Er bod cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer band eang, Cyflymu Cymru, a gyflwynwyd gyda BT, wedi cysylltu nifer fawr o bobl, mae ardaloedd o hyd nad yw wedi llwyddo i’w cyrraedd, ac mae’r un peth yn wir yn achos ffonau symudol.

“Bydd ein hargymhellion yn cynorthwyo Cymru i ddatblygu seilwaith digidol sydd mor gyflym ac mor ddibynadwy â rhannau eraill o’r DU, ac sy’n addas ar gyfer y dyfodol.”

Continue Reading

Cymraeg

Cyn-brentis yn annog pobl ifanc i ystyried llwybr galwedigaethol

Published

on

MAR CYN-BRENTIS Tŷ’r Cwmnïau yn annog pobl ifanc o Fôn i Fynwy i ystyried llwybrau galwedigaethol i waith yn SkillsCymru, ffair yrfaoedd fwya’r wlad.

Cwblhaodd Ethan John, 18 oed o’r Barri, ei gwrs prentisiaeth yn gynharach yr haf hwn, ac erbyn hyn, mae’n gweithio’n llawn amser fel swyddog gweinyddol cyfathrebu mewnol yn Nhŷ’r Cwmnïau.

Bydd yn mynychu SkillsCymru er mwyn hyrwyddo gyrfaoedd gyda Tŷ’r Cwmnïau, yn ogystal ag esbonio manteision prentisiaethau i bobl ifanc eraill.

Noddir SkillsCymru, a gynhelir yn Venue Cymru Llandudno ar 4 a 5 Hydref, a Motorpoint Arena Caerdydd ar 11 ac 12 Hydref, gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, a disgwylir iddo ddenu dros 10,000 o ymwelwyr.

Meddai Ethan: “Doedd gen i ddim clem beth oeddwn i am ei wneud ar ôl gadael ysgol. Dechreuais astudio Safon Uwch, heb unrhyw gynllun pendant. Roedd fy rhieni’n disgwyl i mi fynd i’r brifysgol fel fy chwaer, ond yn hytrach nag ymrwymo i dair blynedd o astudio, penderfynais fynd ar drywydd galwedigaethol a des o hyd i gwrs prentisiaeth yn Nhŷ’r Cwmnïau.

“Astudiaethau busnes oedd fy hoff bwnc yn yr ysgol, felly roedd gen i ddiddordeb naturiol yn Nhŷ’r Cwmniau. Dechreuais sylweddoli cymaint o swyddi gwahanol oedd ar gael. Apêl fwyaf y brentisiaeth i mi oedd ei bod yn hyfforddiant mor gynhwysfawr. Roedd yn golygu y gallwn i ddysgu pob math o rolau gwahanol, yn cynnwys gwasanaethau cwsmeriaid, digwyddiadau, cyfathrebu mewnol, dylunio a gweinyddu. Erbyn diwedd fy mhrentisiaeth, roedd gen i syniad tipyn cliriach o beth hoffwn i wneud fel gyrfa.

“Ar ôl i mi gwblhau’r brentisiaeth, gwnes gais am swydd gyda Tŷ’r Cwmniau, ac erbyn hyn, dw i’n gweithio fel swyddog cyfathrebu. Dw i’n treulio’r rhan fwyaf o’r dydd yn creu dyluniadau graffig, rhywbeth na wnes i erioed feddwl y byddwn i’n dda yn ei wneud. Mae’n golygu fy mod i wedi dysgu sgiliau hollol newydd – sut i wneud i rywbeth sy’n edrych yn dda, ysgrifennu copi a defnyddio meddalwedd fel InDesign.

“Dw i’n edrych ymlaen at gael siarad â phobl ifanc eraill yn SkillsCymru, oherwydd dw i’n siŵr y bydd llawer yn yr un sefyllfa â fi; ddim yn gwybod beth i’w wneud ar ôl gorffen yn y coleg. Yn aml, mae pobl ifanc yn teimlo taw’r unig ddewis yw mynd i brifysgol neu’n syth i weithio, ond hoffwn i ddangos bod prentisiaeth yn gyfuniad da o’r ddau.”

Meddai Sara Allen, uwch-reolwr recriwtio Tŷ’r Cwmnïau: “Mae ein rhaglen brentisiaeth yn bwysig i ni yn Nhy’r Cwmniau, mae’r llwybr yn agored i bawb o bob oed – nid dim ond rhai sy’n gadael ysgol yn unig. Mae gennym brentisiaethau mewn pob math o swyddi, fel gwasanaethau cwsmeriaid, cyllid, Adnoddau Dynol a chyfathrebu.

“Mae prentisiaeth gyda Tŷ’r Cwmniau yn sicrhau rhwydwaith cymorth parhaus i ymgeiswyr yn ogystal â chyfleoedd datblygu i ennill cymwysterau at y dyfodol. Mae Ethan yn enghraifft wych o hyn, ar ôl cwblhau ei brentisiaeth dwy flynedd mewn cwta ddeunaw mis, ennill cymhwyster NVQ lefel 3 mewn rheoli’r cyfryngau cymdeithasol a mynd ymlaen i gael swydd barhaol yn ein hadran gyfathrebu.”

Ymhlith y cwmnïau eraill fydd yn arddangos yn y digwyddiad a gaiff ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, fydd: GIG Cymru, ALDI, Celtic Manor Resort, Wales and West Utilities a Horizon Nuclear Power.

Meddai Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: “Mae profiad Ethan yn dangos mai prentisiaethau yw’r dewis gorau i rai, ac mae digwyddiadau fel SkillsCymru yn helpu pobl ifanc eraill i sylweddoli hyn.

“Mae hi mor bwysig i fyfyrwyr ryngweithio â phobl o’r un oed â nhw, yn ogystal â derbyn cyngor gyrfaol gan golegau a rhwydweithiau cymorth mewn ysgolion. Mae clywed yn uniongyrchol gan Ethan sut mae prentisiaeth wedi gweddnewid ei obeithion gyrfaol a chyfleoedd yn y dyfodol, yn ffordd wych o wneud hyn.

Cefnogir SkillsCymru gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

I gael rhagor o wybodaeth am SkillsCymru, ewch i www.skillscymru.co.uk

Continue Reading
News1 day ago

Tenby: Pizza chain submits appeal after application denied

DOMINO’S PIZZA has submitted an appeal after their application to open a restaurant in Tenby was declined. The chain wanted...

News2 days ago

Monkton: £30,000 benefits fraudster avoids jail sentence

A MONKTON woman pretended her marriage ‘to a traveller man’ had lasted only four weeks and went on to swindle...

News3 days ago

Woman freed from car following crash with lorry

A WOMAN was freed from her car following a crash with a lorry in the early hours of this morning...

News5 days ago

Sandy Haven: Body found in search for missing kayaker [UPDATED]

THE BODY of a missing kayaker has been found after an extensive rescue operation took place last night (Sept 19)....

News5 days ago

Wheelchair bound man assaulted female four times

A WHEELCHAIR bound Pembroke man assaulted a woman four times, a judge heard today (Sept 19). Lewis Laville, aged 23,...

News6 days ago

Haverfordwest: Job cuts at First Milk Creamery announced

IT has been announced that ‘around’ 10 jobs are being cut at First Milk’s Haverfordwest Creamery. The announcement this morning...

News6 days ago

Incidents of children self-harming in schools increases sixfold

NEW figures show that self-harming amongst young people in Pembrokeshire schools has increased sixfold, with the youngest child being just...

News1 week ago

Pembroke: Appeal for witnesses after business hit by car

AN APPEAL for witnesses has been launched after a car smashed the front window of FBM estate agents in Main...

News1 week ago

Pembroke: Casualty airlifted from castle in dramatic rescue

A COASTGUARD helicopter has airlifted a male casualty from Pembroke Castle this afternoon (Sept 16) following a large emergency service...

News1 week ago

Increased police patrols locally following London tube bomb

DYFED-POWYS POLICE have said that they are stepping up security in line with other police forces following events in London....

Popular This Week